Login

Anglický jazyk

Anglický jazyk ve školním roce 2023/2024

Žáci naší školy se v letošním školním roce budou jazykově vzdělávat podle následujících učebních materiálů:

1. ročník - Happy House 1 - 1 hodina týdně
2. ročník - Happy House 2 - 2 hodiny týdně
3. ročník - Happy Street 1 - 3 hodiny týdně
4. ročník - Happy Street 2/Project 1 - 3 hodiny týdně
5. ročník - Project 1- 3 hodiny týdně

Anglický jazyk na naší škole

Anglický jazyk patří bez pochyb k důležitým cizím jazykům a jeho znalost bude v budoucnu patřit ke standardním schopnostem a znalostem. Poskytuje základ pro komunikaci v Evropě i ve světě a pro lepší uplatnění na trhu práce.

Děti se s ní od útlého věku setkávají pravidelně například prostřednictvím nápisů na zboží, v obchodech, v populární hudbě, ve filmu, při práci s počítačem – proniká tedy do jejich každodenního života.

Na naší základní škole začínáme s výukou anglického jazyka již v 1. ročníku.

Na prvním stupni je pozornost v hodinách angličtiny zaměřena především na nácvik porozumění mluvenému slovu a na osvojení zvukové podoby angličtiny. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem v učebnici a v pracovním sešitě, vytvářejí si vlastní malé projekty a na nástěnkách mají na očích neustále důležitou slovní zásobu, která jim připomíná, co už znají. Na naší škole používáme učebnice Happy street a Project z řady učebnic nakladatelství Oxford, které jsou doplněny mnoha multimediálními a interaktivními materiály.

U nejmladších dětí je angličtina zaměřena na pochopení jednoduchých vět, pokynů z každodenního života. Učí se především poslechem, obrázky, přiřazováním, opakováním, říkankami, písněmi a hrami. Žáci poslouchají komiksové příběhy, začínají číst, pamatovat si jednoduché fráze, hrají scénky a začínají si uvědomovat rozdíly mezi psanou a mluvenou angličtinou, překládají krátké články.

Ve 4. a 5. ročníku je výuka angličtiny zaměřena na prohloubení už naučeného učiva a na první cílené setkání s gramatikou. Výuka anglického jazyka vede k osvojování základních komunikativních dovedností. Hlavním cílem je připravit žáky na porozumění jednoduchému sdělení v cizím jazyce a zároveň schopnost takové sdělení vytvářet. Velmi důležitým prvkem ve výuce je také poznávání sociokulturního prostředí zemí, v nichž je cílový jazyk užíván. Žák se s tímto prostředím seznamuje a je veden ktomu, aby informace vstřebával z co možná největšího počtu zdrojů. Důraz je rovněž kladen na vlastní motivaci k učení se jazyku, reflexi, sebereflexi a způsob, jak se učit cizí jazyk.

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu
  • Budovat pozitivní vztah k předmětu anglický jazyk
  • Klást důraz na komunikační schopnost žáků
  • Využít svých dovedností k reprodukci dialogů a jejich tvořivému obměňování
  • Porozumět jednoduchému čtenému textu
  • Vést k pochopení kultury cizího jazyka

 

ANGLIČTINA V MAŠOVICÍCH

ANGLIČTINA V MAŠOVICÍCHPokud byste se přišli podívat na hodinu angličtiny, kterou na naší škole vyučujeme od 3. ročníku, mnoho češtiny byste v ní neslyšeli. U dětí se snažíme od úplného začátku vést většinu hodiny v anglickém jazyce, což se nám začíná velmi pěkně zúročovat. Děti pružně reagují na různé povely, dokáží vymyslet a předvést rozhovor na dané téma, odpovědět na otázky a otázky také položit. Rozvoj všech 4 základních dovedností v cizím jazyce (mluvení, čtení, poslech a psaní) je hlavní prioritou výuky. To, aby děti dokázaly slovíčko správně zapsat, je činnost pro děti velmi obtížná a dopracovávají se k ní pozvolna. V pátém ročníku by už měly být schopné znát pravopis základních gramatických jevů a nejdůležitější slovní zásoby. V našich hodinách klademe důraz především na různé interaktivní hry, neustálou komunikaci, zpěv a v neposlední řadě také zařazování krátkých videomateriálů, které ukazují anglické reálie, život v anglických rodinách i anglické školství. Videa jsou kompletně namluvená anglickými rodilými mluvčími a děti s jejich porozuměním nemají vůbec žádné problémy. 

Výuku se snažíme jednou ročně zpestřit nácvikem anglického divadla.

Ani mladší děti nepřicházejí zkrátka. Angličtinu pravidelně zařazujeme do hodin HV nebo matematiky, kde už děti velmi často samy příklady, které počítáme, překládají do angličtiny. Děti na anglická slovíčka naráží všude ve třídě, kde máme označené všechny předměty, které děti používají. Jejich slovní zásoba se tak přirozeně rozšiřuje a děti jsou schopné reagovat na spoustu povelů a dokonce je i samy říct.

Jsme velmi rádi, že se dětem v angličtině daří, a věříme, že své vědomosti a dovednosti zúročí při mezinárodním projektu, o který naše škola bude v letošním školním roce opět usilovat.

JUMP INTO THE HOLIDAYS

JUMP INTO THE HOLIDAYS

Prázdniny se nám kvapem blíží. Pro některé z nás budou na naší škole poslední. Přesto není čas truchlit, ale využít poslední týdny k tomu, abychom popřemýšleli, co jsme se za těch pět let naučili.

V anglickém jazyce hodláme do prázdnin přímo vskočit. Nemáme se čeho bát, ve světě se neztratíme. Dokážeme spoustu věcí. Například popsat sebe, svou rodinu, kamarády nebo oblíbené zvíře (děti mají ještě v paměti naše video se žirafou). Umíme používat anglickou abecedu, bezchybně psát čísla a nebojíme se ani číslovek řadových. Známe spoustu slovíček, takže si poradíme v restauraci i ve městě, protože scénky, ve kterých jsme ztracenému turistovi ve městě ukazovali cestu, si také ještě pamatujeme. Už jsme pochopili rozdíl v užití přítomných časů a tak nějak chápeme, že s časy v angličtině budeme bojovat celoživotně, protože co chybí Angličanům na koncovkách, to nahnali právě v časování. Umíme odpovídat na spoustu otázek a na dost věcí se dokážeme také vyptat. Popsali bychom vám náš den, a to bud školní, nebo víkendový. Úžasně zahrajeme reportéry, kteří předpovídají počasí, a překážkou pro nás není ani anglická Popelka, kterou jsme byli schopni bravurně odehrát. Užili jsme si English day, takže přehled o životě v anglicky mluvících zemích máme také. Dokážeme také anglicky diskutovat o školních pravidlech. Prošli jsme všemi stupni učebnic, které jsou velmi „happy“ – takže Happy House, Happy Street a Happy Earth.

 

I přes téměř dva roky, kdy nám do učení vstupovala distanční výuka, jdeme směle dál. Chybičky nás nezastaví, protože víme, že nejdůležitější je mluvit, mluvit, mluvit.

A já dětem přeji, aby mluvit nikdy nepřestaly a cizí jazyky, které na své životní cestě zvládnou, jim otevřely dveře do světa!

Nástěnka

ředitelské volno pro žáky
27. a 28. 6. 2024 z důvodu instalace nových kotlů
obrázek
MINIOLYMPIÁDA
24. června

Neděle 23. června vystoupení dětí na Jánské pouti.
Home škola Mašovice

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy