Login

Vzdělávání nadaných žáků

Práce s nadanými žáky na naší škole

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných vyžaduje individuální přístup v tom smyslu, že učitelé respektují osobnostní i zdravotní zvláštnosti těchto žáků. Jak pro všechny, tak zvláště pro tyto žáky a jejich rodiče je důležité, aby pro ně bylo prostředí školy přátelské a „neohrožující“, otevřené pro všestrannou komunikaci.

Stejně velkou pozornost, jakou věnujeme žákům se specifickými poruchami učení nebo zdravotně či sociálně znevýhodněným, se snažíme věnovat i žákům mimořádně nadaným. Mít ve třídě takového žáka znamená pro učitele náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých vyučovacích předmětech, zvláště v těch, které prezentují nadání dítěte. Dále je nutná otevřenost pedagogického sboru novým metodám a formám výuky, na tuto problematiku zaměřit i vzdělávání učitelů. Nadaní žáci mohou mít problém se sociálním přizpůsobením, i na tyto problémy by měl být učitel připraven.

Na naší škole je samozřejmostí, že se snažíme volit takový styl výuky, který umožňuje každému žákovi rozvíjet se podle svých schopností a možností. Přímo ve výuce využíváme formy vnitřní diferenciace, kdy průměrní žáci plní úkoly v rámci základního učiva, nadprůměrní či mimořádně nadaní dle svých schopností v daném předmětu mají možnost řešit problémové úlohy překračující rozsah základního učiva. Je respektováno jejich osobní tempo a individuální postupy řešení úloh a situací.

Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků probíhá také formou individuálních plánů v předmětech, ve kterých dosahuje žák nadprůměrných výsledků. V praxi to vypadá tak, že např. vynikající žák v matematice může navštěvovat tento předmět o ročník výše. Tito žáci mají možnost řešit i např. matematickou olympiádu pro vyšší ročník.
Žáci, kteří mají nadprůměrné nadání, mají možnost se systematicky připravovat pod vedením učitele ke studiu na víceletém gymnáziu.


Nástěnka

obrázek
MINIOLYMPIÁDA
24. června

Neděle 23. června vystoupení dětí na Jánské pouti.
ředitelské volno pro žáky
27. a 28. 6. 2024 z důvodu instalace nových kotlů
Home škola Mašovice

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy